CONDICIÓNS DE VENDA EN LIÑA

 

A realización de calquera pedido ou descarga de planos ou información, supón que vostede leu e aceptou as presentes condicións de venda. Se o desexa, pode imprimir unha copia do presente documento, a fin de facilitar futuras referencias así como o seu coñecemento. O cliente queda obrigado polas presentes condicións e polas previstas para o uso e acceso a esta páxina.

 

IDENTIFICACIÓN DO PRESTADOR DE SERVIZOS

Titular da Web: INKOLAN Información e coordinación de obras AIE. (en diante INKOLAN)

Domicilio: c/ Gardoki, nº1 ‐6ª Planta. Dpto 5. 48008 BILBAO

Correo electrónico: Inkolan@inkolan.com

Teléfono: 944792025 CIF: V95040515.

Datos inscrición: Rexistro Mercantil Rexistrada en R.M. De Biscaia, Sección Xeral de Sociedades Folla BI‐27225, Folio 180, Tomo 3872. Data 2/03/00

 

1. DEFINICIÓNS.

Condicións: As presentes Condicións Xerais.

Consumidor: Persoa física que compra ou acorda comprar Produtos e/o Servizos de INKOLAN para o seu uso privado.

Cliente ‐ Usuario: Persoa física ou xurídica que compra ou acorda comprar Produtos e/o Servizos de INKOLAN, incluíndo aos Consumidores.
INKOLAN Información e coordinación de Obras A.I.E: Empresa identificada na súa Confirmación do Pedido e/o na factura, provedora dos servizos e produtos ofrecidos na presente Plataforma on‐line (en diante INKOLAN).

Confirmación do Pedido: Aceptación por parte de INKOLAN do Pedido do Cliente, mediante a posibilidade de descargar o servizo ou produto.

Prezo: Cantidade total que o Cliente ha de pagar a INKOLAN como remuneración polos Produtos e Servizos.

Produtos – Planos ‐ Información: Todos aqueles bens descritos en calquera documento actualizado publicado por INKOLAN e/o dispoñible na Web de INKOLAN na internet, ou en Confirmacións de Pedido, que o Cliente compre ou acorde comprar de INKOLAN

Servizos: Servizos en xeral prestados por INKOLAN.

Oferta/s de Servizos: Opcións de Servizos ofertados por INKOLAN segundo descríbanse en calquera documento actualizado publicado por INKOLAN ou dispoñible na Web de INKOLAN na internet, ou en Confirmacións de Pedido.

Planos: Calquera documentos que sexan elaborados por INKOLAN, ou cuxa propiedade ou licenzas pertenzan ou fosen outorgadas a INKOLAN.

Produtos de Terceiros: Produtos que INKOLAN vende e que non foron fabricados, integrados ou producidos por INKOLAN

Software de Terceiros: Sistemas operativos, middleware ou calquera outras aplicacións ou software pertencentes a Terceiros.

 

1.1 SERVIZOS

Os servizos ofrecidos polo Portal de INKOLAN pódense agrupar segundo os destinatarios:

Aos clientes:

Redactores de proxectos e executores de obras na vía publica:

 • Fornecer os planos das redes de servizos dos Socios, Colaboradores e redes municipais dos Concellos Convidos que depositasen os seus ficheiros dixitalizados no Portal.
 • Descargar ficheiros desde terminais móbiles: Portátil, tablet PC,…, desde a zona de actuación, inmediatamente ANTES do inicio das actuacións urxentes, imprevistas ó fóra de horario laboral: reparación de avarías urxentes, servizos de emerxencias, etc.. con localización por GPS e elaborar un Parte de Traballo con tempos de dedicación, materiais utilizados, esbozos e fotos.

 

Ás Institucións e entidades:

Concellos, Deputacións, Gobernos Autonómicos, Goberno Central, Colexios Profesionais e Asociacións Empresariais.

 • Asinar Convenios de Colaboración coas Institucións Publicas: Concellos, Deputacións e Gobernos autónomos ó Central que supoñen uns servizos similares aos que reciben os socios.
 • Publicar no Portal e actualizar os planos de infraestruturas publicas: ciclo integral da auga (abastecemento, distribución, rede de sumidoiros, saneamento) iluminación, sinalización semafórica, recollida subterránea de Residuos Sólidos Urbanos, telecomunicacións, outros…
 • Os Servizos de Atención de Emerxencias, Bombeiros, etc… poden utilizar o Portal para localizar infraestruturas de risco: liñas eléctricas en tensión, canalizacións de gas a presión, etc.
 • Os Departamentos de Proxectos e Obras obteñen a información, para USO INTERNO, de forma centralizada, actualizada, inmediata,… reducindo custos e prazos de redacción e execución de obras.
 • Os Departamentos de Inspección e Control simplifican a súa xestión e incrementan a eficacia.
 • Asinar Acordos de Colaboración con entidades como Colexios Profesionais e Asociacións Empresariais para asuntos que supoñan beneficios para ambas as partes.

 

1.2. BENEFICIARIOS

O Portal INKOLAN achega os seguintes beneficios:

 

Subministración de planos

 • Información centralizada nun só punto.
 • Portelo Único ON‐LINE para obter todos os planos dos servizos afectados.
 • Información actualizada mensualmente.
 • Proceso de descarga sinxelo e inmediato (on‐line).
 • Dispoñibilidade total. Operativo 24 h x 365 días.
 • Máxima accesibilidade. Desde PC, portátiles e Tablet PC etc..
 • Identifica a todos os operadores con canalizacións no municipio.
 • Diferentes soportes:
  • Dixitalizado: DWG, DGN, JPG, etc..
  • Papel en tamaños DIN A3 (preferentemente), DIN A2; DIN A1; DIN A0.

Para obter información mais detallada picar aquí

Incremento da seguridade física laboral e dos servizos públicos.. O coñecemento previo das redes existentes na zona de actuación supón:

 • Reducir o risco de accidentes laborais (graves, mesmo mortais).
 • O servizo INKOLAN en mobilidade permite identificar e localizar todas as canalizacións existentes na zona de actuación inmediatamente ANTES do inicio da escavación con dispoñibilidade total, 24 h x 365 días.
 • Diminuír o risco de roturas nas canalizacións e as súas consecuencias: interrupcións do servizo (apagamentos, etc..), reclamacións económicas, xudiciais, etc. molestias aos veciños.

 

Xestión das Bases de Datos de Proxectos e Obras..

O coñecemento por parte dos propietarios das canalizacións, operadores de servizos públicos e institucións públicas convidas, da información xestionada polo Portal INKOLAN supón:

 • Optimizar as sinerxias empresariais.
 • Optimizar os recursos humanos, económicos e técnicos dispoñibles.
 • Posibilitar a Planificación, Coordinación e Coparticipación da Redacción de Proxectos e Execución de Obras.
 • Minimizar as molestias aos cidadáns.

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

2.1. Estas Condicións Xerais teñen por obxecto regular as condicións de uso e utilización da nosa plataforma en liña e da que é titular INKOLAN, e serán de aplicación para todos aqueles contratos de compravenda de Produtos e/o Servizos entre INKOLAN e os seus Clientes e/o Usuarios.

A mencionada plataforma en liña foi elaborada, creada e deseñada por INKOLAN, para dar a coñecer e permitir o acceso á información nela contida, coas restricións e limitacións que impoñen as presentes Condicións Xerais así como, no seu caso, permitir e posibilitar o acceso a outras páxinas coas que a nosa plataforma en liña teña relacións comerciais, profesionais ou de calquera outra índole. A mera utilización da nosa plataforma en liña, atribúe a quen faga uso dela, a condición de Usuario (en diante «Usuario»), quen declara coñecer e aceptar sen reserva nin excepción algunha, todas e cada unha das Condicións Xerais que neste documento expóñense.

A través da plataforma en liña de INKOLAN facilitarase a todos os Usuarios a posibilidade de acceder aos contidos, servizos e demais información concernente ao obxecto social da presente entidade. Aínda que certos contidos e recursos, estarán unicamente accesibles para os usuarios previamente rexistrados (Usuarios Rexistrados). Proceso de rexistro; Para acceder ás funcionalidades deste Portal da internet, debe previamente, solicitar a súa inscrición nos nosos Rexistros fornecendo a seguinte información:

1. Cumprimentar todos os Datos da Empresa ó Institución.

2. Cumprimentar todos o datos do Usuario, indicando os seus códigos persoais, confidenciais e intransferibles de USUARIO e CLAVE

3. Aceptar “Compromiso de veracidade e confidencialidade” e “Condicións xerais”, no caso de Concellos e Institucións deben remitir (segundo modelo adxunto que debe ser cumprimentado por Alcalde, Interventor, Concelleiro ou Xerente e sobre documento con membrete da empresa solicitante a INKOLAN vía fax ao nº 944793878 ó por correo electrónico á dirección: inkolan@inkolan.com.

4. A súa Solicitude de Inscrición será rexistrada nas nosas Bases de Datos e comunicarémoslle por correo electrónico a activación do seu USUARIO e CLAVE Sendo o obxectivo xeral desta web é a publicación e actualización periódica dos ficheiros dixitalizados das redes de infraestruturas dos servizos públicos: auga, gas, electricidade, telecomunicacións e redes municipais, facilitando o acceso dos usuarios a planos e informacións dos socios e colaboradores de INKOLAN. O ámbito xeográfico actual inclúe a todas as Comunidades Autónomas, excepto Navarra e Cataluña. A extensión do servizo á todas as Comunidades Autónomas españolas esta condicionada unicamente ás prioridades marcadas polos socios da Agrupación. A través desta web INKOLAN pon ao dispor do usuario os citados planos e informacións. As presentes condicións xerais constitúen integramente o convido entre as partes no referente ás transaccións en liña de compravenda e descarga de arquivos entre INKOLAN e os seus usuarios ou clientes.
INKOLAN está facultado para modificar unilateralmente todas e cada unha das obrigacións dispostas nas presentes Condicións Xerais, sen necesidade de aviso previo/previo aviso. Igualmente está capacitado para reestruturar, modificar ou eliminar calquera información, servizo ou contido incluído na súa web, sen necesidade de aviso previo/previo aviso. A modificación de calquera das presentes condicións xerais para un caso particular só terá validez cando fose recollida por escrito e asinada polos representantes legais de cada parte.

2.2.  Estas Condicións exclúen a aplicación de calquera outras, a non ser que se acordaron expresamente e por escrito con INKOLAN

2.3.  Todos os pedidos de Produtos e/o Servizos consideraranse unha oferta do Cliente para a compra de tales Produtos e/o Servizos con suxeición ás presentes Condicións Xerais.

2.4.  INKOLAN acepta a oferta de compra do Cliente con suxeición a estas Condicións mediante en primeiro lugar da descarga directa por parte do usuario da información, requirida. Posteriormente procederase ao envío ao Cliente dunha Confirmación da Descarga, normalmente por correo electrónico á dirección facilitada polo Cliente no procedemento de rexistro de usuario.

Nese mesmo correo electrónico, facilitarase ao usuario unha ligazón á información solicitada, e descargada, para que no caso de que exista ou se produza unha interrupción ou fallo durante a descarga da información solicitada, a mesma poida ser novamente descargada prol o usuario. Igualmente facilitaráselle ao usuario a ligazón ás condicións xerais da información gráfica‐planos fornecidos.

Entenderase que o usuario presta o seu consentimento para vincularse con INKOLAN e que acepta de maneira absoluta e sen reserva algunha as presentes condicións, no momento en que selecciona o plano ou Información desexada, e procede á súa descarga.

O usuario seleccionará a área en concreto e os servizos afectados sobre os que se desexa obter a información mediante o correspondente plano, da seguinte maneira:

 • Ofrécese unha ligazón para descargar gratis o visualizador DWG TrueView 2007.
 • O PLANO COMPLETO contén todas as cartografías e todas as redes de canalizacións co máximo detalle existentes na zona seleccionada polo cliente.
 • O PLANO INICIAL contén soamente unha cartografía, e a representación simplificada de todas as redes existentes na zona solicitada
 • O cliente descarga automaticamente os dous tipos de planos e utiliza o que considere oportuno segundo os seus coñecementos informáticos e experiencia.

 

ACTUALIZACIÓN MENSUAL

 • La información es actualizada PERIODICAMENTE por parte de sus propietarios.
 • Los planos de los AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS que están depositados en nuestras Bases de Datos, son actualizados también periódicamente.

 

CARTOGRAFÍAS

 • Todas las cartografías publicadas son gratuitas y han sido cedidas gratuitamente por sus propietarios.
 • Para optimizar la ubicación de las redes publicadas, deben superponer cada red de canalización sobre su correspondiente cartografía obteniendo así el mismo plano que hubiera recibido de los propietarios.

 

GRADO DE EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

 • La información facilitada tiene carácter exclusivamente orientativo, de modo que la concreta ubicación de las instalaciones documentadas podría diferir de la reflejada en los planos y debe ser PREVIAMENTE contrastada en detalle con los propietarios de las redes.
 • El PLANO INICIAL puede aumentar las posibles desviaciones respecto a los diferentes PLANOS INDIVIDUALES que pueden obtener los clientes a partir de las cartografías y redes de cada propietario representadas en el PLANO COMPLETO.
 • En la Carta de Acompañamiento se identifican las personas de contacto de cada propietario de redes que facilitaran esta información.

El Cliente será responsable de verificar que el área seleccionada y el plano descargado es el efectivamente deseado, y en su caso, deberá contactar a INKOLAN en breve plazo si percibe cualquier error o inexactitud. En caso contrario, INKOLAN entenderá que el producto se ha recibido a plena satisfacción del usuario, de acuerdo con la Confirmación del Pedido o descarga, que será vinculante.

 

3. CONDICIONES DE ACCESO Y USO.

A través de la web cualquier usuario podrá acceder gratuitamente a la información contenida en la citada página web.

Las condiciones de acceso a la web están supeditadas a las disposiciones legales vigentes en cada momento así como a los principios de buena fe y uso licito por parte del Usuario, prohibiéndose expresa y taxativamente cualquier tipo de actuación que pudiera ir en detrimento o perjuicio de nuestra plataforma online o de terceros. La web no exige la previa suscripción para la simple navegación, acceso o utilización del servicio en cuestión. Por el contrario, para el acceso a determinados contenidos y servicios, (descarga de planos‐gráficos) se exigirá la previa suscripción y su correspondiente registro como Usuario (de ahora en adelante Usuario Registrado). En lo que al tratamiento de datos personales se refiera, véase el apartado 16. denominado Protección de datos.

 

3.1 REGISTRO DE USUARIO.

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, INKOLAN se reserva algunos de los Servicios ofrecidos a través de nuestra plataforma online a los Usuarios Registrados de la plataforma online de INKOLAN mediante la cumplimentación del correspondiente formulario de registro de Usuarios.

Una vez cumplimentado el formulario, el usuario automáticamente recibirá un correo electrónico en la dirección de correo electrónico facilitada a la hora de registrarse con los “datos de usuario”, de modo que INKOLAN le dará la bienvenida y le señalará que el proceso de registro se ha llevado a cabo con éxito.

El Usuario se compromete a seleccionar, usar y conservar su nombre de usuario o «login» y su contraseña o «password» (en adelante y de modo conjunto las «Claves de Acceso») de conformidad con lo establecido en las cláusulas siguientes.

 

3.2 ASIGNACIÓN DE LAS CLAVES DE ACCESO.

El Usuario tendrá la opción de elegir e indicar sus propias Claves de Acceso. Pero no podrá elegir como Nombre de Usuario palabras, expresiones o conjuntos gráficodenominativos malsonantes, injuriosos, coincidentes con marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, denominaciones sociales, expresiones publicitarias, nombres y seudónimos de personajes de relevancia pública o famosos para cuya utilización no esté autorizado y, en general, contrarios a la ley, moral y orden público. INKOLAN se reserva el derecho a eliminar o suspender cualquier nombre de usuario que reúna alguna de las características anteriormente mencionadas.

El Usuario podrá en cualquier momento cambiarlas por cualesquiera otras, siempre de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores y posteriores.

 

3.3 USO Y CUSTODIA.

El Usuario se compromete a hacer un uso lícito y diligente de las Claves de Acceso, así como a no poner a disposición de terceros sus Claves de Acceso. El Usuario se compromete a comunicar fehacientemente a INKOLAN a la mayor brevedad, la pérdida o robo de las Claves de Acceso así como cualquier riesgo de acceso a las mismas por un tercero. Las Claves de Acceso solamente podrán ser utilizadas por los Usuarios a las que se les haya asignado. INKOLAN queda exonerada de cualquier tipo de responsabilidad que se pueda devengar por los daños y perjuicios causados o sufridos por el uso fraudulento o falta de diligencia en la guarda y custodia de las Claves de Acceso, perdida o uso contraviniendo lo dispuesto en estas Condiciones Generales.

 

4. CONTENIDO Y ACTUACIONES DEL USUARIO.

El Usuario se compromete a hacer un uso lícito, diligente y correcto de cuanta información o contenido tenga acceso bien a través de la página web de INKOLAN o de terceros previamente proporcionada por INKOLAN y todo ello bajo los principios de la buena fe y con respeto en todo momento a la legalidad vigente.

El Usuario deberá abstenerse de obtener, salvo para uso personal, cuanta información (entiéndase por información como cualquier mensaje, archivos de sonido, fotografías, dibujos, software y en general cualquier clase o tipo de archivo informático, gráfico etc..) que sea propiedad de nuestra plataforma online.

Igualmente el Usuario adquiere el compromiso de no provocar ni maliciosa ni intencionadamente daños o perjuicios que puedan menoscabar, alterar la propia web así como no introducir, ni difundir los denominados «virus informáticos» que puedan producir alteraciones no autorizadas de los contenidos o sistemas integrantes de nuestra plataforma online. El compromiso adquirido se ha de regir sobre la utilización de contenidos de conformidad con lo dispuesto en la ley, moral y orden publico; no copiar, reproducir, distribuir, ceder, transformar o modificar los contenidos sin previo consentimiento y por escrito de INKOLAN o persona por este autorizada.

A este respecto, INKOLAN se exonera de cualquier tipo de fallo o virus informático introducido por terceros.

 

5. CONTENIDO DE LA PLATAFORMA ONLINE.

En www.inkolan.com se publica y se actualiza de forma periódica los ficheros digitalizados de las redes de infraestructuras de los servicios públicos: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales, facilitando el acceso de los usuarios a planos e informaciones de los socios y colaboradores de INKOLAN.

El Real Decreto 2223/2008, titulado “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09”, publicado en el BOE nº 68 de fecha 19 de Marzo de 2008 y concretamente la ITC‐LAT 06 ,Líneas Subterráneas con cables aislados, en el punto nº 4.11 Petición de información sobre servicios eléctricos, describe los requisitos, procedimiento y plazos que deben cumplir con contratistas de obras y las empresas eléctricas y los propietarios de otros servicios: agua, gas, telecomunicaciones y redes municipales para obtener la situación de sus instalaciones enterradas.

El Decreto indica textualmente “En aquellas zonas donde existan empresas dedicadas a la recogida de datos información y coordinación de servicios, serán estas las encargadas de aportar estos datos”.

INKOLAN cumple estos requisitos y por lo tanto los datos publicados en este portal cumplen las condiciones del Real Decreto 223/2008.

También indica “Se realizara conjuntamente el replanteo, para evitar posibles accidentes y desperfectos”.

La utilización de este portal por parte de los propietarios de canalizaciones para publicar sus datos y por los clientes: redactores de proyectos y contratistas de obras para conocer su situación, cumple los requisitos del Real Decreto 223/2008.

A través de esta web INKOLAN pone a disposición de los usuarios el citado material y que contiene toda la información necesaria que el cliente pudiese necesitar así como una actualización constante de los precios, descripción técnica completa etc..

Validez de la información

 • Con motivo de la actualización periódica a la que se ve sometida la información suministrada por este portal, se recomienda que la descarga de los ficheros se realice en fechas próximas a las de su utilización

Autorización previa

 • Los propietarios de las redes publicadas en este portal, podrán exigir a los clientes que lo utilizan, su aprobación expresa, específica y previa, de la descarga de los ficheros de sus redes y cartografías en casos concretos, tales como el motivo de la descarga, la superficie solicitada, el municipio afectado, etc.

Cartografías

 • Todas las cartografías publicadas son gratuitas y han sido cedidas gratuitamente por sus propietarios.
 • Para optimizar la ubicación de las redes publicadas, deben superponer cada red de canalización sobre su correspondiente cartografía obteniendo así el mismo plano que hubiera recibido de los propietarios.

Grado de exactitud de la información

 • La información facilitada tiene carácter exclusivamente orientativo, de modo que la concreta ubicación de las instalaciones documentadas podría diferir de la reflejada en los planos y debe ser PREVIAMENTE contrastada en detalle con los propietarios de las redes.
 • El PLANO INICIAL puede aumentar las posibles desviaciones respecto a los diferentes PLANOS INDIVIDUALES que pueden obtener los clientes a partir de las cartografías y redes de cada propietario representadas en el P LANO COMPLETO.
 • En la Carta de Acompañamiento se identifican las personas de contacto de cada propietario de redes que facilitaran esta información

Redes de Operadores No Asociados a INKOLAN

 • Además de las canalizaciones publicadas, pueden existir en el ámbito geográfico solicitado por nuestros Clientes otras canalizaciones y/o otros servicios p.e.: redes eléctricas del cliente.
 • Para facilitar su identificación deberá acudir a solicitar la información a dichos operadores.

Redacción de Proyectos

 • Consideramos que tanto la calidad como el contenido de la información graficaplanos‐ como los Condicionantes Generales de INKOLAN y los Condicionantes Particulares y la SIMBOLOGIA de los propietarios de las redes publicados en este Portal de Internet es suficiente para los redactores de proyectos.
 • En cualquier caso, si necesitasen información adicional para completar la documentación de los proyectos, la obtendrán de las Personas de Contacto de cada propietario que se detallan en la Carta de Acompañamiento

Ejecución de Obras

 • Durante la ejecución de las obras se deberán adoptar todas las medidas de seguridad laboral necesarias teniendo en cuenta que pueden encontrarse, entre otras, con instalaciones eléctricas en tensión ó gas a presión.
 • En concreto, para evitar que se produzcan daños en las instalaciones existentes de energía eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones, ANTES de iniciar cualquier excavación, o la localización de alguna instalación, deberán comprobar en el terreno la exacta ubicación de las mismas avisando previamente a las Personas de Contacto de cada propietario de redes que figuran en la Carta de Acompañamiento.
 • En todo caso, la empresa propietaria de la obra será la responsable de los daños y perjuicios que pudieran originarse de las obras que tienen previsto ejecutar Si durante la ejecución de la obra surgieran problemas es recomendable ponerse en contacto a la mayor brevedad con la persona indicada en la carta de Acompañamiento de la empresa suministradora correspondiente.

Modificación de instalaciones existentes.

 • Si a la vista de la información suministrada por INKOLAN, se considera necesario modificar alguna de las instalaciones existentes, deberán Uds. contactar PREVIAMENTE con la empresa operadora afectada a fin de que se establezcan las Condiciones Técnicas y Económicas de la modificación.

De modo que la información proporcionada no deberá ser considerada en ningún momento ni completa ni exhaustiva debido a las circustancias expuestas. INKOLAN por su parte tratará en la medida de sus posibilidades de actualizar constantemente los planos e información mediante una comunicación constante con los socios y colaboradores.

INKOLAN manifiesta que el producto ofrecido, en su caso, puede no corresponder con la descripción técnica del mismo. No obstante queda exonerada de responsabilidad para aquellos supuestos en los que por errores técnicos o humanos hubiese equivocaciones o variaciones entre la fotografía, la descripción técnica y el precio.

Igualmente se pone de manifiesto que las descripciones y fotografías, si las hubiere, tienen un mero carácter orientativo pudiendo existir variaciones en lo que a su aspecto físico respecta pero sin menoscabar la integridad y prestaciones del producto solicitado.

 

6. PRECIO Y TÉRMINOS DE PAGO.

El Precio que el Cliente ha de pagar es aquel que venga fijado junto con los Planos a descargar y posteriormente en el correo electrónico que INKOLAN envía a los usuarios, en la factura.

El Precio aparecerá desglosado los importes así como los impuestos correspondientes. El precio final que se muestra incluye los gastos relativos al envío, ya que una vez confirmado la petición y el pago, el usuario se puede descargar el plano o información solicitada.

El precio que aparece en la Web constituyen una invitación a que el cliente realice una propuesta de pedido o descarga; por tanto, si existe error en el mismo, o los mismos han sido modificados, se informará de tal circunstancia al cliente y no dará trámite a la descarga, salvo consentimiento expreso por parte del cliente. En el caso de que varíen los precios de los productos, una vez realizado la descarga nunca se le aplicará un precio superior al acordado en el momento de realizarlo.

 

6.1 IMPUESTOS.

Los impuestos aplicables que se devenguen por el nacimiento de esta relación no se entienden incluidos en el precio de los servicios expuestos, salvo que se disponga lo contrario. El adquirente correrá con los impuestos derivados de este contrato cuando sea legalmente responsable, tales como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el tipo porcentual vigente al momento de su devengo.

 

6.2 GASTOS DE ENVÍO.

Solamente se cobrarán gastos de envío cuando el adquirente prefiera que se le envíe el plano o información a su domicilio por correo ordinario o mediante mensajería, bien en disquete o en papel. El precio de los gastos de envío se indicará en la propia web cuando corresponda, o bien en el presupuesto ofrecido al usuario, al manifestar tal preferencia.

 

6.3 VARIACIONES DE PRECIOS

INKOLAN no se hace responsable de las variaciones que puedan surgir en los precios.
No obstante, una vez que se haya realizado un pedido nunca se le aplicará un precio superior al que tenía el producto o Planos en el momento de formalizar la compra.

 

6.4 MEDIOS DE PAGO

En la actualidad la forma de pago se puede realizar mediante:
‐ Pago con tarjeta
‐ Domiciliación bancaria Nombre del banco para facturación, para lo cual el usuario ha debido previamente solicitar a INKOLAN esta modalidad y haber facilitado el número de cuenta a INKOLAN en cualquier otro momento posterior.

 

6.5 CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará mediante tarjeta en el momento de realizar la solicitud o bien se realizará, en aquellos casos que tengan domiciliación bancaria, con posterioridad al suministro del producto o a la prestación del Servicio, o cuando así se hubiera convenido por escrito, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de factura. INKOLAN podrá suspender la entrega de los Productos hasta la recepción del pago completo.

En caso de devolución del pago de un Cliente en la fecha debida, se aplicará el interés legal sobre la cantidad final a abonar, una vez se le haya notificado por escrito.

Cuando la demora en el pago venga referida respecto de Clientes no Consumidores el interés legal se incrementará en 2 puntos. INKOLAN, podrá suspender la entrega debido a un retraso en la obligación de pago del precio. En todo caso, en el supuesto de que INKOLAN deba proceder a recuperar la cantidad debida y/o el Producto como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, los gastos que se originen correrán por cuenta del Cliente.

El pago fraudulento por parte de un Usuario dará derecho a INKOLAN a impedir la posterior contratación del servicio de descarga de Planos o Informaciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

 

7. PROCESO DE COMPRA.

a) Proceso de compra

El proceso de descarga y adquisición de los planos e informaciones es el siguiente:

1.‐Entrar en www.INKOLAN.com e introducir Usuario y Clave de acceso suministradas por INKOLAN.

2.‐Según el tipo de actividad para a que el Cliente requiera la información, dispone de 2 alternativas:

 • Redacción de Proyectos.
 • Ejecución de Obras.

3.‐Elegir una de las alternativas y hacer clic en la alternativa seleccionada.

4.‐Cumplimentar todos los datos del formulario: Descripción (incluir el nombre del Proyecto ú Obra), Tipo, Fechas de inicio y finalización, promotor,……….etc, y pulsar CONTINUAR.

5.‐Aparece en pantalla un Plano con la localización de la Calle y Nº de portal, seleccionados con un icono rojo.También existen funciones de: zoom +; zoom ‐; desplazamiento; zoom ventana y opción de ampliación de la ventana de cartografía ofrecida.

7.‐Definir la zona seleccionada con Cercado y Activar Existen 2 alternativas de
cercado:

 • Rectangular.
 • Poligonal.

8.‐Seleccionar una de las alternativas (por defecto sale Rectangular), pulsar en DIBUJAR CERCADO y seleccionar la zona con el cursor. en caso de error ó confusión en la selección de la Zona de interés, pulsando la opción CANCELAR se anula la selección.

9.‐Aparece la medición de la Superficie solicitada en Ha.

10.‐ Seleccionar el formato del Archivo. Existen dos alternativas :

 • DWG (Auto CAD)
 • DGN (MicroStation)

Por defecto ofrece DWG y presionar en Descargar

11.‐Aparece una ventana denominada REDES, en el que se ofrecen las redes y cartografías disponibles, con 2 zonas diferenciadas:

 • Izquierda, con el detalle de las Redes y Cartografías Disponibles en la Zona
  con Descarga Inmediata.
 • Derecha, con el detalle de las Redes Bajo Pedido con entrega Posterior, en el
  plazo más breve posible y en formato pdf, que pueden corresponder a las redes
  no digitalizadas de electricidad Baja Tensión, telecomunicaciones interurbanas,
  etc

12.‐Por defecto el programa selecciona todas las Cartografías y Redes disponibles en la zona marcada y es el cliente quien deselecciona lo que no le pueda interesar.
Pulsar CONTINUAR.

13.‐Aparece una ventana denominada CONTRATO con la Carta de Acompañamiento que detalla las condiciones de la descarga con referencia expresa a los Condicionantes Técnicos Generales de INKOLAN y Condicionantes Particulares de las empresas Asociadas publicados todos ellos en la página WEB; Datos de la consulta (empresa, usuario, etc) personas de contacto de cada empresa asociada y Ayuntamiento; Redes solicitadas y Coste de la descarga según las Tarifas Vigentes publicadas en la página WEB.

14.‐El Cliente debe elegir entre ACEPTAR CONTRATO ó CANCELAR presionando el botón seleccionado. En el caso de pulsar CANCELAR, el programa retrocede al punto nº 10. ‐Definir la superficie seleccionada con Marcar Zona.

15.‐Si seleccionamos ACEPTAR CONTRATO, los clientes con forma de pago Tarjeta, son direccionados a una Pasarela de Pago Segura, donde se realizar el pago. Después el sistema recomienda imprimir el CONTRATO para el control interno del cliente y como justificante de la descarga de ficheros realizada ante terceros.

16.‐Presionar en DESCARGAR para continuar con el proceso.

17.‐Aparece una ventana denominada AVISO DESCARGA en la cual se le informa que le ha sido enviado un e‐mail a su cuenta de correo electrónico, indicando la dirección donde puede descargar el fichero de dibujo ó realizar consultas. Si lo desea, puede también enviar la Notificación por correo electrónico o otras direcciones diferentes.
Pulsar ACEPTAR.

18.‐Aparece una ventana denominada DESCARGA DE ARCHIVOS con la posibilidad de Abrir ó Guardar el fichero comprimido en formato WINZIP tomando como identificación la referencia de INKOLAN SIXXYYYY. Seleccionar la opción deseada.

19.‐Si decide GUARDAR aparece la ventana siguiente para localizar el destino.

20.‐Buscar el archivo descargado en la localización definida en el punto anterior. El archivo descargado está en formato *.ZIP, y dentro de este archivo comprimido se encuentran dos archivos de dibujo con la siguiente denominación:

 • plano inicial (plano con nº de capas limitado)
 • SIXXYYYY (plano con nº de capas definida por cada operador)

21.‐Si al GUARDAR el fichero de dibujo ha tenido algún tipo de problema, puede recuperarlo en el correo electrónico enviado automáticamente a su dirección (punto nº 17) en el momento de Aceptar la Carta de Acompañamiento. En dicho correo puede recuperar el fichero de dibujo, así como la Carta de Acompañamiento en los enlaces indicados. Así como en el apartado “CONSULTA DE DESCARGAS” del Área Privada.

22.‐INKOLAN recomienda a sus Clientes la impresión de los Condicionantes Técnicos Generales de INKOLAN y Condicionantes Particulares de las empresas Asociadas publicados en la página WEB.

 

b) Entrega de los productos

El modo de entrega de las cartografías y planos es la descarga directa, de manera que una vez realizado el pago y adquirido un plano, podrá directamente descargar el recurso en su ordenador.

Podrá realizar tantas descargas como desee de dicho plano a través del enlace que le facilitamos en el correo electrónico que INKOLAN le envía posteriormente a la selección y descarga del mismo.

b1) POSIBILIDAD DE ENTREGA EN PAPEL

Para los Productos en formato papel, durante el proceso de compra se le informará de modo detallado de los costes de este servicio. El plazo de entrega es de XXX días, en función del pedido realizado, el plazo empieza a contar desde que sea efectivo el pago. No obstante, podría producirse algún retraso en la entrega de los pedidos por causas ajenas a la empresa. Este retraso no supondrá ninguna penalización ni anulación del pedido. En caso de no poder servir el pedido, el comprador será informado de esta falta de disponibilidad y podrá recuperar dentro de un plazo máximo de treinta días las sumas que haya abonado.

b2) Entrega

El momento y la fecha de entrega determinada, es en el momento de la descarga del plano. El lugar de entrega será el equipo desde el cual el usuario proceda a realizar la solicitud y la descarga.

En cualquier caso se podrán realizar tantas descargas como desee de dicho plano a través del enlace que le facilitamos en el correo electrónico que INKOLAN le envía posteriormente a la selección y descarga del mismo.

Cualquier pérdida, error o daño que se hubiera producido en el Producto o su embalaje, si este fuese remitido en un soporte físico, deberá ser anotado en el acuse de recibo del producto con anterioridad a su firma.

 

8. Propiedad y Riesgo

 

8.1 Propiedad

La transmisión de la propiedad de los Productos al Cliente se producirá una vez que INKOLAN haya recibido la totalidad del pago del precio. INKOLAN podrá proceder a la recuperación del Producto en cualquier momento anterior al traspaso de la propiedad del mismo en el caso de que el Cliente esté incumpliendo las presentes Condiciones Generales. Esta cláusula no será de aplicación en materia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que recaen sobre los bienes suministrados por INKOLAN.

 

8.2 Riesgo

El riesgo por pérdida o daños en el Producto pasará al Cliente o al representante del mismo desde el momento de su recepción o descarga directa a través de la Web de INKOLAN.

 

9. Exención de responsabilidad

INKOLAN responderá única y exclusivamente de los servicios que preste por el mismo y de los contenidos directamente originados por la propia web.

INKOLAN se compromete a la adopción de los medios y medidas necesarias que permitan garantizar la seguridad y privacidad en la comunicaciones. No responderá cuando adoptadas las pertinentes medidas de seguridad, estas fueren vulneradas por agentes externos.

INKOLAN no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los Clientes hacen de la presente Web, de los planos o Informaciones descargadas, ni del Contenido. No podemos garantizar que os usuarios hagan un uso de todo ello conforme a las presentes Condiciones Generales, ni, en su caso, a las Condiciones Particulares que resulten de aplicación, ni tan siquiera que se use de forma correcta.

No se revisa la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios nos facilitan acerca de ellos mismos, ni los que facilitan a otros usuarios.

INKOLAN no será responsable ni siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por ningún contenido, información, opinión o manifestación de cualquier tipo, que tenga su origen en el Usuario o terceras personas o entidades y que tengan acceso, transmitan, comuniquen, traten, exhiban o vendan dicha información a la web titularidad de INKOLAN.

INKOLAN se reserva el derecho a suspender temporalmente la prestación del servicio sin previo aviso al Usuario, siempre y cuando sea necesario para efectuar operaciones de mantenimiento, actualización o mejora del servicio. Igualmente podrá modificar las condiciones de acceso y/o la concreta ubicación del contenido integrante de nuestra plataforma online, así como impedir, restringir, bloquear, suprimir o retirar el acceso a los servicios a los Usuarios cuando estos no hicieren un uso licito, honrado y diligente de los servicios prestados en la web. En la misma línea podrá retirar, bloquear o restringir el uso de los contenidos introducidos por terceras personas que fueren ilícitos, racistas, delictivos, de apología de terrorismo, violación de derechos humanos, difamatorios, pornográficos, constitutivos de estafa o de cualquier otro modo que infrinjan las leyes o normativas aplicables bien sean nacionales como internacionales.

INKOLAN no asegura la disponibilidad y continuidad permanente de nuestra plataforma online debido a interrupciones, fallos etc.. así como tampoco responderá de los daños y perjuicios que pueda causar a los Usuarios por los virus informáticos o agentes externos que terceras personas puedan depositar en la web o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema informático.

Pudiera ser que INKOLAN ponga, en un momento determinado, a disposición de los Usuarios ciertas herramientas tales como, botones, banners, links o enlaces que permitan al Usuario acceder a otros sites relacionados con el objeto social de nuestra plataforma online u otros diferentes. La instalación de estas herramientas tienen como fin último proporcionar y facilitar la navegación al Usuario, no siendo responsable INKOLAN de los sites a los que acceda el Usuario a través de su pagina, en lo que al Derecho al Honor pueda afectar. Por todo ello será el Usuario quién bajo su propia responsabilidad accederá a través de esos hipervínculos. Por su parte INKOLAN tratará en la medida de sus posibilidades de comprobar dichos hipervínculos, restringiendo, bloqueando o suspendiendo dichos botones cuando atentaren contra el principio descrito en las presentes Condiciones Generales.

 

10. Validez y perfeccionamiento del contrato.

Una vez suministrado, descargado y suministrado el Plano o Información seleccionada, quedará excluido el derecho a la rescisión unilateral por el Cliente.

La perfección del presente contrato se producirá una vez que INKOLAN haya aceptado la prestación del servicio, y facilitado la descarga del plano o información.

 

11. Devoluciones y reclamaciones

Dada la naturaleza de los productos, documentos electrónicos, una vez seleccionado, confirmado y descargado el producto, no existe derecho de desistimiento en relación con las compras que se efectúen.

Pues una vez descargado los Planos o información en el ordenador o equipo de tratamiento de la información del usuario, se entiende correctamente aceptado y recibido y a plena satisfacción del usuario.

Sin embargo en el caso de que el archivo se encuentre dañado o defectuoso y tal circunstancia haga imposible o no permita su uso, y siempre y cuando no se trate de un fallo en el equipo de tratamiento de la información del usuario o un mal uso o impericia del un usuario medio, el usuario lo podrá poner en conocimiento de INKOLAN, que tras comprobar que tales circustancias, no sean ajenas a su responsabilidad, procederá a poner de nuevo a disposición del usuario el archivo en cuestión libre de fallos.

En cualquier caso se podrán realizar tantas descargas como desee de dicho plano a través del enlace que le facilitamos en el correo electrónico que INKOLAN le envía posteriormente a la selección y descarga del mismo.

 

12. Garantías.

 

12.1 Derechos de los Consumidores.

Ninguna de las disposiciones de carácter imperativo vigentes en materia de derecho, de los Consumidores se verá afectada por las presentes Condiciones Generales. Los derechos de los Consumidores en materia de reparación o reemplazo de productos defectuosos, incluyéndose los Productos de Terceros, se rigen por la legislación vigente en la materia. La presente disposición no será de aplicación a aquellos Clientes no Consumidores, los cuales renuncian al régimen del Código Civil en materia de vicios ocultos.

 

12.2 Resultado.

INKOLAN no garantiza que los planos o Informaciones descargadas sean idóneos para ningún uso determinado, ni que las mismas cumplirán un nivel determinado de resultados, a menos que hubiera sido expresamente acordado por escrito por INKOLAN.

 

12.3 Calidad

INKOLAN, pone todo su empeño y especial celo, en cuidar al máximo la calidad de los planos e informaciones, ofrecidos en su Web. Pero remitimos en cuanto al grado de exactitud de la información debemos señalar que:

 • La información facilitada tiene carácter exclusivamente orientativo, de modo que la concreta ubicación de las instalaciones documentadas podría diferir de la reflejada en los planos y debe ser PREVIAMENTE contrastada en detalle con los propietarios de las redes.
 • El PLANO INICIAL puede aumentar las posibles desviaciones respecto a los diferentes PLANOS INDIVIDUALES que pueden obtener los clientes a partir de las cartografías y redes de cada propietario representadas en el P LANO COMPLETO.
 • En la Carta de Acompañamiento se identifican las personas de contacto de cada propietario de redes que facilitaran esta información

Salvo que esté expresamente establecido en la presentes Condiciones Generales, INKOLAN no dará o asumirá ninguna garantía, expresa o implícita, relacionada con la condición, calidad, durabilidad, comportamiento o comerciabilidad de los planos e Informaciones disponibles, estando por tanto, dichas garantías expresamente aquí excluidas.

 

13. Fuerza Mayor.

Ninguna de las partes será responsable por incumplimiento debido a circunstancias que escapen a su control razonable (casos de fuerza mayor) incluyendo de forma meramente enunciativa: huelgas, actos terroristas, guerras, problemas de transporte, suministro o producción, fluctuaciones del tipo de cambio, acciones gubernamentales, cambios legislativos o desastres naturales. En estos casos o en supuestos análogos, cualquiera de las partes contará con una extensión del plazo razonable para el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, si la circunstancia durase más de 60 días, cualquiera de las partes tiene el derecho de resolución sin compensación alguna previa notificación por escrito.

 

14. Responsabilidad

INKOLAN no será responsable frente a sus Clientes por: (i) pérdidas que resulten de cualquier defecto o deficiencia en los Productos o Servicios que INKOLAN hubiera solucionado en un plazo razonable; (ii) pérdidas indirectas tales como pérdidas de negocio, ingresos, beneficios, salarios, datos, o ahorros; (iii) pérdidas que hubiesen podido ser evitadas por el Cliente siguiendo las recomendaciones o instrucciones razonables propuestas por INKOLAN; (iv) cualquier pérdida derivada de la incapacidad del Cliente de mantener copias de seguridad completas y actualizadas de programas de ordenador y datos.

 

15. Derechos de Propiedad Intelectual y licencia de uso.

 

15.1 Derechos de Propiedad Intelectual.

INKOLAN, es titular de los derechos de Propiedad Intelectual, o bien cuenta con los oportunos permisos y licencias de uso o cesión, de los Planos e informaciones suministrados a través de la presente plataforma “on‐line”. A cada cliente se le facilita la correspondiente licencia de uso de las mismas, cuyo contenido debe ser aceptado con anterioridad a la descarga de las mismas en un equipo y a su uso.

En ningún caso, INKOLAN será responsable de las posibles infracciones que en materia de propiedad intelectual pueda cometer cualquier usuario, con los planos e informaciones descargadas.

Por el mero hecho de la descarga de la Planos o informaciones se entiende que el usuario acepta sin reservas las citadas licencias de uso.

Puede consultar las licencias de uso de los planos o Informaciones descargables a través de la Web titularidad de INKOLAN a continuación,

 

15.2 Licencia de uso.

a) El usuario de estos Planos e Informaciones, conoce y comprende la advertencia de que no se proporciona garantía alguna sobre su contenido en ninguno de sus puntos, acerca de su veracidad, precisión, y completitud referida a cualquier uso que se haga de la misma.

b) No se autoriza ninguna otra modificación al plano o Información que no sea de aspecto, cambio de formato de representación, traducción, corrección de errores sintácticos evidentes, o aquellas permitidas por las cláusulas expuestas a continuación,

c) Se permite la inclusión de comentarios, o añadidos, bien entendido que deben estar claramente marcados y definidos como tales. Las traducciones y fragmentos del texto o gráficos, deben ir acompañadas de una referencia a una versión original completa, preferiblemente una cuyo acceso en cualquier momento sea sencillo.

d) Las traducciones, comentarios, y otras adicciones o modificaciones, deben ir acompañadas de una indicación de la fecha y de una identificación del autor. Se permite el uso de seudónimos.

e) Esta licencia es de aplicación a los Planos completos, incluyendo modificaciones y añadidos (salvo notas breves), con independencia del formato de representación.

f) El título y autor o autores de los Planos o Información original, deben ser citados y marcados claramente como tales.

g) En el caso de traducciones, El título y autor o autores de los planos o Información original, deben ser citados y marcados claramente como tales deben ser conservados en el lenguaje del documento original, acompañados de una traducción literal del documento al lenguaje de la traducción. Todas las traducciones deben marcar claramente que el autor no es responsable del trabajo traducido. Esta licencia debe ser incluida al menos en el lenguaje en que se creó en el documento original.

h) Con independencia del método de almacenamiento, recuperación o redistribución, cualquiera que sea capaz de acceder a una versión digital de este Información, debe a su vez poder ser capaz de realizar una copia digital en un formato directamente utilizable, y si es posible editable, de acuerdo a estándares públicos aceptados y documentados.

i) La redistribución de estos Planos o Informaciones a terceras partes, requiere que se redistribuya conjuntamente con esta licencia, sin modificación, y en particular sin ninguna otra condición o restricción, expresada o implícita, relacionada o no con esta redistribución. En particular, para el caso de su inclusión en una base de datos o recopilación, el propietario o el gestor de la base de datos o recopilación, renuncia a cualquier derecho relacionado con esta inclusión y concerniente a posibles usos de los Planos una vez extraídos de la base de datos o recopilación, bien de manera individual o en relación con otros documentos.

Cualquier incompatibilidad de las cláusulas anteriores con leyes, contratos, o sentencias judiciales, implica la correspondiente limitación de los derechos de lectura, uso o redistribución de este Información, tanto en su versión original como en versiones modificadas.

 

16. Protección de datos

INKOLAN garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados por cada USUARIO, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado “Clientes‐Usuarios”, del que es responsable INKOLAN con domicilio en C/ Gardoki, nº1 ‐6ª Planta. Dpto 5. 48008 BILBAO.

Este fichero tiene como finalidad gestionar la prestación, mantenimiento, facturación y demás trámites derivados del servicio incluida la información periódica de las actividades de Inkolan. Esta información podrá ser facilitada, siempre que sea necesario, a empresas colaboradoras.

Dicho fichero, ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos.

Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita a lopd@Inkolan.com.

 

17. Resolución.

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato cuando la otra parte: (i) incumpla de modo sustancial o reiterado estas Condiciones Generales y no subsane dicho incumplimiento en el plazo de 30 días tras el requerimiento para ello por escrito; o (ii) fuere declarada insolvente o deviniere incapaz para hacer frente a sus obligaciones de pago de cantidades debidas. INKOLAN podrá resolver inmediatamente el contrato mediante notificación por escrito si el Cliente: (i) no realiza el pago del precio a la fecha convenida.

 

18. Legislación y Jurisdicción aplicable.

Las condiciones generales expuestas en este documento se rigen por la ley española.
Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero y siempre que la normativa de 24 aplicación lo permita, se someten a la competencia y jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, para la resolución de cualquier controversia o disputa legal que eventualmente pudiera presentarse. Si alguna parte o cláusula de las presentes Condiciones fuera declarada inválida por un Tribunal el resto continuará en vigor para las partes.